بستن درز انقطاع ساختمان
درز انقطاع ساختمان به فاصله ایجاد شده مابین دوساختمان بغل گفته .دلایل ایجاد کردن این فاصله ایمنی دادن به ساختمانهای مجاور در مواقع زلزله یا تخریب ساختمان میباشد از محاسن دیگر ان میتوان به جلوگیری از انتقال صدا گرما وسرما بین ساختمانها اشاره کرد ودر صورت نشست یکی از ساختمانها باعث صدمه به ساختمان مجاور نمیشود اندازه درزهای انقطاع ساختمانها از درزهای چند سانتی تا گاهی نیم متری هم میرسد.