باسلام خدمت بازدید کنندگان محترم
گروه نما پاک آماده اجرای پروژه های رنگ روی نما بااستفاده از روش دسترسی باطناب (بدون داربست)میباشد