ترمیم نمای ساختمان های مسکونی تجاری اداری وغیره
ترمیم نمای ساختمان ها با انواع نما های سنگی فلزی بتونی سیمانی کامپوزیت رنگ شده چوبی وغیره از کارهای متداولی که این گروه کاری متخصص درانجام ان میباشند عبارتست از ترمیم نمای ساختمان میباشد انواع نماهای سنگی شیشه بتونی سیمانی رنگ شده وحتی تعویض چراغهای روشنایی نما میباشد